Connect with us

Түүхүүд

Гэр бүлийн хvчuрхuйлэлд социализмийн үеийн сэтгэлгээ нөлөөлж байна

Published

on

Гэр бүлийн хvчuрхuйллийн эсрэг үндэсний төвийн захирал, хуулийн төслийн ажлын хэсгийн гишүүн Д.Энхжаргалтай ярилцлаа.

-Гэр бүлийн хvчuрхuйллийн улмаас аймшигт хэргүүд гар­саар байгаа. Энэ асуудлыг ан­хаарч хуулийн төсөл өргөн ба­рих гэж байгаа юм байна. Хү­лээлт үүсгэсэн хууль шүү дээ?

-Сүүлийн жилүүдэд гэр бү­лийн хүрээнд хvчuрхuйлэлд өр­төж, амь нас, эрүүл мэндээрээ хохи­рох нь ердийн үзэгдэл болсон гэ­хэд болно. Бид хананы цаана үйл­дэгдэх гэмт хэрэг, чимээгүй дай­наас болж бие биеэ алдсаар байх уу. Хохирогчдын ихэнх нь хүү­хэд, эмэгтэйчүүд байсан бол сүү­лийн үед ахмад настнууд ч эдийн засгийн хvчuрхuйлэлд өр­төх боллоо.

Гэр бүлийн хvчuрхuйл­лийн гэмт үйлдлийг гэр бү­­лийн маргаан хэмээн үзэж чи­мээ­гүй сонсоод өнгөрдөг. За­рим тохиолдолд хохирогчийн хү­сэл­тээр гэмт хэргийг олон нийтэд мэ­дээлэхгүй нууцалж байгаа. Хүнд болон хүндэвтэр гэмт хэр­гүүд гарсаар байна. Гэр бүлийн хүчир­хийллийн дөрвөн хэлбэр бий. Үүнд сэтгэл санааны, эдийн засаг, бэлгийн, бие махбодийн. Сэт­гэл санаа болон эдийн засгийн хvчuрхuйлэлд ахмадууд ихээр өрт­дөг.

Тэднийг айлган сүрдүүлж, хэдэн сараар тэтгэврийн зээл авахуулж, түүгээрээ архи уудаг хүмүүс бий болжээ. Энэ талаар ч ахмадууд маш ихээр зөвлөгөө авч, манайд ханддаг. Үүнээс гад­на бэлгийн хvчuрхuйлэлд бага насны хүүхдүүд маш ихээр өр­төж, бие махбодийн хохирол амсч бай­гаа. Тиймээс энэ бүхнийг хэр­хэн зохицуулах вэ гэсэн заалтыг хуульд тусгасан.

Аливаа хуулийг ма­те­риаллаг, процессийн гэж хоёр ангилдаг. Тэгвэл Гэр бү­лийн хvчuрхuйллийн тухай хуульд про­­цедурын шинжтэй. Хэр­вээ хэн нэгэн хүн гэр бүлийн хvчuрхuйллийн улмаас өөрийгөө хо­хирсон гэж үзвэл хаана хэнд хан­­дах, хандсан тэр байгууллага нь ямар арга хэмжээ авах, ямар үйлчилгээ үзүүлэх гэх мэт илүү про­цессийн шинжтэй арга хэмжээг тусгасан байдаг.

Энэ хуулийг боловсруулахдаа нийгмийн олон салбарыг нэгтгэж, хэрхэн хооронд нь уялдуулах тал дээр анхаарсан юм. Өөрөөр хэлбэл, гэр бүлийн хvчuрхuйлэлд эрүүл мэндийн асуу­дал чухал гэж үзэж Эрүүл мэн­дийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруу­лаад явж болно.

Гэтэл эрүүл мэн­дийн бай­гуул­лагын ажилтнууд үүнийг са­лангид нүдээр хардаг бай­дал үр­гэл­жилсээр. Хэзээ ч хуу­лийн бай­гууллагатай хамтарч ажил­лах­­гүй. Тиймээс салбар дундын зо­хи­цуулалтыг хийж байна. Олон толгойтой мангас гэдэг шиг хуулийн байгууллага нь нэг тий­шээ харж зүтгээд, эрүүл мэн­дийн байгууллага нь нөгөө тий­шээ харж, хохирогч мөн л тал тал тий­шээ татагдаж, хохирсон дээ­рээ дахин хохирч байгаа энэ тог­толцоог хална.

-Одоогийн хуулиар гэр бү­лийн хvчuрхuйллийг гэмт хэрэг гэж авч үзэхгүй байгаа. Тэгвэл ши­нэчилсэн хуульд хэрхэн тус­гаж байгаа бол?

-Одоогийн хэрэгжиж байгаа хууль маргааны төвшинд байна. Тийм болохоор одоо хуулийн гол агуул­га нь үүнийг гэмт хэргийн төвшинд авч үзнэ. Тиймээс удахгүй УИХ-д энэхүү хуулийн төслийг өр­гөн барихдаа Гэмт хэргийн ту­хай болон Зөрчлийн тухай хуу­лийн төслүүдтэй хамтад нь хэ­лэл­цүүлэхээр төлөвлөж байгаа.

Энэ хуулиар юуг зохицуулах вэ, гэхээр илүү үйлчилгээг зохи­цуул­на. Өөрөөр хэлбэл, гэмт хэ­рэг болохоос өмнө урьдчилсан сэр­гийлэх юм. Манай улсад хүний аюул­гүй байдлыг хамгаалах бо­лон нийгмийн үйлчилгээ хөг­жөө­гүй. Үүний шалтгаан нь со­циализ­мын үетэй холбоотой.

Ту­хайн үед гэр бүлд ямар нэгэн асуу­дал гарвал эхлээд хамт олны хур­лаар орж цаашлаад намын хур­лаар оруулж, тухайн хүнийг ажил хийх бололцоо болон албан тушаал дэвших нөхцлийг хаадаг байсан. Энэ зүйлээс болж гэр бү­лийн хvчuрхuйлэлийн асуудал байн­га далд байсан учраас үүнд чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээний тогтолцоо хөгжөөгүй. Тиймээс энэ талын зүйлийг гэр бүлийн хvчuрхuйллийн хуульд тусгасан.

-Олон улсын жишигт дээрх асуудлыг хуульдаа хэрхэн тус­гаж өгсөн байдаг бол. Одоо бо­ловсруулж байгаа хууль олон ул­сынхтай хэр уялдах вэ?

-Олон улсын хэмжээний хурал, семинарт явж байхад Монгол Улсыг их гайхдаг. Яагаад гэхээр, гэр бүлийн хvчuрхuйллийг хоёр ир­гэний хоорондын маргаан гэж үзэж учраас тэр. Олон улсад гэр бүлийн хvчuрхuйлэлд ач хол­богдол өгч гэмт хэрэг гэж үз­дэг.

Харамсалтай нь манай хуу­лийн байгууллагын тогтолцоо үүнийг зүгээр хуулийн хавсралт бол­госон. Манайд тухайн хүний биед хүнд, хүндэвтэр, хөнгөн гэм­тэл учруулсан байхад энэ нь гэмт хэрэг болдог бол гэр бүлийн хү­рээнд энэ нь үйлдэгдсэн байвал хэрэг биш болоод байгаа юм.

-Шинэ хуулийн төсөлд хо­хи­рогчийн аюулгүй байдлыг ямар байдлаар хамгаалах заалт оруулж байгаа юм бэ?

-Шинэ хуулийн үзэл баримтлалд гэр бүлийн хvчuрхuйллийг илрүү­лэхэд их анхаарсан. Яагаад гэ­хээр, энэ хэрэг ихэвчлэн далд үйлдэгддэг, нотлох баримт бай­даг­гүй учраас гэмт хэрэг биш гээд анхаарлын гадна үлддэг. Тийм уч­раас үүрэг хүлээсэн цагдаагийн ажилтан, өрхийн эмч, нийгмийн ажилтан, Засаг дарга гэх мэт шат шатандаа анхаарч ажиллах зүйл заалт орох юм.

Өөрөөр хэлбэл, гэр бүлийн хvчuрхuйллийн то­хиол­дол, үйлдлийг мэдсээр байж цагдаагийн байгууллагад мэдэг­дээгүй хэсгийн цагдаа, өрхийн эмч, нийг­мийн ажилтан нарт Зөрчлийн тухай хуулийн төсөлд хариуцлага тооцохоор тусгасан. Гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай болон

Ял эдлүүлэх, нийгэмшүүлэх тухай хуу­лийн төслүүдэд гэр бүлийн хvчuрхuйллийн хэргийг хянан шийд­вэрлэх, шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг на­рийвчлан тусгаж өгснөөрөө чухал ач холбогдолтой болсон. Урьд нь хvчuрхuйлэгчийн зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг тө­рийн бус байгууллага зохион бай­гуул­даг байсан бол уг хуулийн төсөлд Шүүхийн шийдвэр гүй­цэтгэх ерөнхий газар зохион бай­гуулахаар тусгасан.

Түүнчлэн хуу­­лийн төсөлд гэр бүлийн хvчuрхuйлэлтэй тэмцэхэд салбар хоо­рон­дын уялдаа холбоог бэх­жүү­лэхэд анхаарсан. Үүнээс гад­на яаралтай хамгаалах газрыг айм­гуудад байгуулж байна. Ту­хайл­бал, цагдаагийн хам­гаалалттай бай­гууллагыг анх удаа байгууллаа. Эрдэнэт, Дундговь, Сүх­баатар, Говь-Алтай, Завхан аймагт нэн түрүүнд хохирогчийн аюулгүй байдлыг хуулиар хамгаалахаас гадна дараагийн хуулийн шатны арга хэмжээг авах хүртэл яралтай үйлгээ үзүүлдэг ийм байгууллага нээгдэж байгаа юм.

-Гэр бүлийн хvчuрхuйлэлд хүүх­дүүд маш ихээр өртөж бай­на. Хүүхдийг ийм байдалд оруул­сан аав, ээжийг эцэг эх байх эрхийг нь хасах тухай мэ­дээлэл гарч байсан. Энэ тал дээр хуульд ямар нэгэн заалт орж байгаа юу?

-Хуулийн төсөлд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тусгай бүлэг оруулс­наас гадна гэр бүлийн хvчuрхuйллийн гэмт хэргийн илрүүлэл­тийг сайжруулах, иргэдийн гэмт хэргийг мэдээлэх эрх, үүргийг тодор­хойлж, мэдээлэгчийн аюул­гүй байдлыг хангах, хамгаалах бай­рыг байгуулах асуудлыг хууль­­­чилж өгснөөрөө чухал ач хол­­богдолтой болсон.

Асран хам­гаа­лагч аав, ээжийн зүгээс хүү­хэд хvчuрхuйлэлд өртсөн бол яарал­тай тусгаарлах арга хэмжээ авна. Одоо бол цуг байлгаж бай­на. Хий хоо­сон шуугих бус нэн түрүүнд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хан­гах арга хэмжээ авч, нот­лох ба­римтын үндсэн дээр тод­руулна. Үүний дараа асран ха­ламж­лах асуудлыг шийдэх юм. Ха­рин эцэг, эх байх эрхийг хасах тухай заалт хуульд байхгүй.

-Цагдаагийн газарт энэ та­лаар­хи мэдээлэл маш ихээр ир­дэг ч гэр бүлийн дотоод асуу­­дал мэтээр үзэх зүйл үргэл­жил­сээр байна?

-2004 онд Гэр бүлийн хvчuрхuйлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг бат­лан хэрэгжүүлсэн ч 10 жилийн хугацаанд шүүхээр 41 хэргийг хянан хэлэлцэж, гэмт хэрэг үйл­дэгчийн эрхийг хязгаарлах арга хэмжээ авсан байна. Энэ нь хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан бу­сад хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулаагүйтэй холбоотой.

Хууль өөрөө тунхаглалын шинжтэй болж, хуулийн зарим зүйл, заалт нь амьдралд төдийлөн хэрэг­жих­гүй болсон. Гэр бүлийн хvчuрхuйллийг өмнө нь иргэн хоо­рон­дын асуудал хэмээн үзэж байсан бол шинэ хуулийн тө­сөлд хохирогчийн эрхийг хамгаа­лах асуудлыг гол цөм болгож, гэмт хэрэгт тооцохоор заасан.

Цаг­даагийн байгууллагад ирж буй дуудлагын 60-70 хувь нь гэр бү­лийн хvчuрхuйлэлтэй холбоо­той байдаг. Гэсэн ч тэд хулгай, дээр­мийн гэмт хэргээ дийлэхгүй бай­хад хажуугаар нь гэр бүлийн асуу­дал гэж халгадаг гэж хэлэхэд буруу­дахгүй.

-Хамтран амьдрагч гэж нэ­рийдээд нэгийгээ хvчuрхuй­лэлд автуулж байна. Үүнийг хэр­хэн зохицуулж байна вэ?

-Гэр бүлийн хvчuрхuйлэлтэй тэм­цэх тухай хуулийн зохицуу­лал­тад хамтран амьдрагч гэдэг нэр томьёо орж ирж байгаа. Одоо хэ­рэгжиж байгаа хуульд хамтран амьд­рагч гэдэг нэр томьёо байх­гүй. Өнөөдрийн нийгэмд гэрлэл­тээ батлуулаагүй олон гэр бүл хамт­ран амьдарч байна.

Гэр бү­лийн хvчuрхuйлэлийн тухай хуульд энэ талаар анх удаа тусгаж өгсөн. Сүүлийн үеийн залуусаас ирж байгаа хүсэлт дунд “Манай нөхөр гэрлэлтээ батлуулах гэсэн ч дургүйцээд байна” гэсэн мэдээлэл маш ихээр ирж байгаа. Гэтэл гэрлэлт батлуулах гэдэг нь хоёр хүний хоорондын зөвшилцлийн асуу­дал шүү дээ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Түүхүүд

Ланд 300 захиалсан иргэн “Таван Богд”-ыг хардаж байна. Учир нь

Published

on

By

Монгол улсад Ланд 300 машин орж ирээд нэлээн хугацаа боллоо. Гудамжаар энэ хүлэг маш их явах болсон билээ. Тэгвэл үүнийг дагаад худалдаа арилжааны асуудалг гомдлууд гарч байгаа аж.

Тэгвэл нэгэн иргэн ийнхүү бичжээ:

2022-12 сар Toyota 5 богд орж машин (300 биш) захиалсын. Хамгийн ойр ирэх нь 2 сард багтаад ирэх ганц машин байна гэхээр нь захиалы гэлээ, төлбөрөө 100% хийвэл л захиалга авна, Урьдчилгаа төлөөд захиална гэсэн ойлголт байхгүй гэв.

Ингээд хамж шимж зээлж байгаад 100% бүрдүүлээд гэрээ байгуулсан чинь бид хугацаан дээр гарант өгөхгүй, машин ирэх үед үнэ өссөн байвал би зөрүүг төлөх үүрэгтэй гэсэн гэрээ тулгав, тэд өөрсдөө ямарч хариуцлага хүлээхгүй аж.

Та нар одоо 100% төлбөрөө цаад талдаа хийчүүл үнэ яагаад нэмэгддэг билээ гэж эсэргүүцсэн боловч, тэгүүл гэрээ хийхгүй гэнэ, тулгалтанд орсон би гэрээг зурав. Инкээд гэрээнд заасан 2-р сар аль хэзээ дуусч, 3-р сар дуусах гэж байдаг, машин байдаггүй.

Борлуулагч гэх нөхөр рүү байнга утсаар залгавч тэр утсаа ч авахгүй, мөнгий нь авцан юм чинь энэ одоо хэнд хэрэгтэй юм гэжаагаан байлгүй.

Уг нь танд байнга мэдээлэл өгч ажилланаа гэжээсэн, үнэн дургүй хүрмээр. Өөр 1 хүнээс авсан мэдээллээр 01/30-нд Японоос гарсан, 02/09-нд Уханьд ирсэн болтой, тэрнээс хойш яасан бүү мэд. Хятадаас нааш тээврийн гацаа гарсан гээ биздээ

Сүүлдээч бүр элдвийн юм боддог боллоо. Хэрэглэгчийг хуурч хурдан авчирна гэж мөнгий нь 100% аваад 5 богд нь өөр салбар руугаа оруулж эргүүлдийн биш биз, тэгээгүй бол тээвэрлэх хугацаа, үнэ өсөхөд тэд хариуцахгүй гэдэг нь ямар учиртайм? Үүнийг шалгуулмаар байнаа, хаана хандахуу, ШӨХТГ, Цагдаа юү

Иргэн Bold Tovuu

Continue Reading

Түүхүүд

Б.Дөлгөөн: БЗС-г харлуулах замаар ирээдүйд өөрсдийн хүчээр шалгарч гарч ирж буй, санхүүгийн хувьд чадал муутай залуусын боломжийг хаах вий

Published

on

Өнөөдөр БЗС-н сургалтын зээл их яригдаж байна. Миний хувьд Харвардын Их Сургуульд “Олон улсын хөгжлийн эдийн засаг”-н магистрт хоёр жилийн хугацаанд суралцахдаа БЗС-н тэтгэлэг авч явсан билээ.

Миний суралцсан хөтөлбөр бол Харвардын Их Сургуульд жилдээ ердөө 70-н оюутан авдаг хөтөлбөр бөгөөд 2016 онд тэнцэж орсон. Хөтөлбөрийн нийт зардал нь сургалтын төлбөр амьжиргааны зардал нийлээд бараг 200,000 ам доллар болж байв.

Сургуулийн тэтгэлэгт эссэ бичиж материал өгснөөр жилийн 53,000 нийтдээ бараг 110,000 ам.долларын тэтгэлэг сургуулиасаа авсан. Тэгсэн хэдий ч цаана нь хоёр жилийн 70,000 мянган доллар, эхнэр хүүхдээ аваад явбал дүн нь нэмэгдээд бараг 100,000 ам доллар дутаж байлаа. Зөвхөн гэр бүлийн хүмүүс гээд эрүүл мэндийн даатгалд л эхнэр хүүхдийн жилд 10,000, хоёр жилийн 20,000 ам.доллар нэмэгдэхээр байсан. Нийт төлбөр зардлыг харая гэвэл: https://bit.ly/3niOpjW

Ингээд өөрийнхөө 19-р хороололд амьдарч байсан байраа 2016 онд яг үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ унаж, доллар өсөж байх үед зарж байв. Мөн өөрийн барьдаг нэрийн хуудас болсон 9911-АВВА гэдэг азын дугаараа хүртэл зарсан. Яахав ажил бүтээх зорилгоор санхүүгийн том групп компанид ажиллаж байхдаа авсан юм. Үүн дээр хадгаламжаа нэмээд ч хүрэхгүй учир энэ бүхнээ зарж үрээд ингэж их зардлаар явах хэрэг байна уу ч гэж эргэлзсэн өдөр надад байсан.

Тиймээс ч энэ БЗС-н боломжийг би хөөцөлдөж хоёр жилийн нийт 32,000 ам долларын зээл авсан. Өөрөөр хэлбэл БЗС-с зээл авахгүйгээр эдийн засгийн магистраа Харвард-д хийх боломжгүй байсан нь үнэн. Би бол татаад авахуулчихаар хэн нэгэн байхгүй, өөрсдөө мөнчгөрөөрөө л болгох гээд зүтгэж байгаа мянга мянган залуугийн нэг.

Магистрын хөтөлбөрөө 2016 онд эхлээд хоёр жил суралцаж, шаардлагатай дадлага ажил хийж, дипломоо бичээд 2018 онд сургуулиа амжилттай төгссөн. Төгсөөд л Монголдоо ирж хоёр жил хувийн хэвшилд ажиллаж байгаад 2020 оноос төрд зүтгэж эхэлсэн билээ. Өнөөдөр өөрийн сурсан мэдснээ олны эрх ашгийн төлөө зориулж ажиллаж байна.

Энд би БЗС-н сайн мууг хамгаалах гэсэн санаа огт агуулсангүй. БЗС-г харлуулах замаар ирээдүйд өөрсдийн хүчээр шалгарч гарч ирж буй, санхүүгийн хувьд чадал муутай залуусын боломжийг хаах вий гэж санаа зовниж байна. Харин сонгон шалгаруулалтаа хэрхэн сайжруулж, хамгийн зөв хүмүүстээ хүргэх тэр процессийг нээлттэй, ил тод явуулж өөрчилж засаг ёстой вэ гэдгээ хэдүүлээ сайн ярилцах ёстой мэт.

Учир нь магистрт суралцах уу яах вэ гээд эргэлзэж байсан үед хэдий миний материал журмын дагуу дэлхийн топ сургуульд, хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр хамгийн топ хөтөлбөрт тэнцсэн ч гэсэн уг засгийн газрын тэтгэлгийг хэрхэн авах, яаж хандах, ямар замаар сонгон шалгарах энэ бүгд үнэхээр тодорхой бус, ойлгомжгүй хэцүү байсан. Тиймээс л сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ямар нөхцлүүд байгаа нь тодорхой, шат бүр нь шударга, ил тод явуулах зайлшгүй шаардлага бий.

Тэгж байж Монгол улсын маань асуудлыг шийдвэрлэх потенциалтай, эргэж ирээд энэ нийгмийнхээ хөгжлийн төлөө, ирээдүйн бүтээн байгуулалтын төлөө ажиллах залуусаа бид зөв сонгож, бэлтгэж чадна.

Өнөөдөр эргээд харахад миний хувьд бүх зүйлээ тавьж байгаад, нэмж зээл авж байгаад ч гэсэн өөрийн зорьсон зүйлээ суралцаж ирсэн минь оносон санагдаж байна”гэв.

Dulguun Baasandavaa

Continue Reading

Түүхүүд

Улсын заан цолтой бөх халдлагад өртжээ

Published

on

Улсын заан Б.Серик бусдад хутгалуулж, гэмтэл авчээ. Эх сурвалжийн мэдээллээр гар хэсэгт зүсэгдэж, шөрмөс нь тасарсан гэх мэдээлэл байна.

Тодруулбал, энэ сарын 13-ны өдөр Баянхонгор аймагт явж байхдаа уяач Б гэгчтэй хамт , согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэж, согтуурсан үедээ маргалдсаны улмаас ийм явдал болжээ. Хэрэг үйлдсэн Б “хуулийн байгууллагад мэдэгдэхгүй байх, мөнгө төгрөг өгөх” санал тавьсан ч Б.Серик цагдаагийн байгууллагад гомдлоо гаргажээ.

Улсын заан Бердимуратын Серик гэж хэн бэ?

Б.Серик нь 1994 оны дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус суманд төрж, багадаа Дархан-Уул аймгийн Шарынгол суманд өсчээ. 

Б.Серик нь үндэсний бөхөөр “Сүлд” спорт хороо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 439 дугаар анги, “Бес бүргэд” ХХК-ийн харьяат бөх юм. Түүнчлэн үндэсний бөхөөс гадна жүдо, самбогоор хичээллэдэг.

Тэрбээр анхны цолоо 2011 оны Баян-Өлгий аймгийн наадамд зодоглож үзүүрлэн аймгийн заан цол, 2013 оны аймгийн наадамд түрүүлж аймгийн арслан цол хүртэж байжээ. Харин удаах цолоо 2017 оны улсын наадмаар тав давж шөвгөрөн улсын начин цол хүртсэн.

Энэ жилийн улсын баяр наадамд долоо давж улсын заан цол хүртсэн юм. Ингэснээр Баян-Өлгий аймгаас төрсөн хоёрдох улсын заан цолтон болсон бөгөөд улсын заан Т.Абдигажы, улсын харцага О.Бахыт, улсын начин Б.Хожагапан, Д.Мөнхбүрэн, Д.Ожоон, Т.Нурхадыл, Б.Баатарцол нарын дараа Баян-Өлгий аймгаас төрсөн найм дахь улсын цолтой бөхөөр тодорчээ.

Мөн Пагамын Аюуш арслангийн мэндэлсний 100 жил,Хангайн бүсийн их хурд уралдаан,Баянхонгор аймаг байгуулагдсаны түүхт 80,81 жилийн ойн баяр наадмын хүчит 128 бөхийн барилдаанд шинэ заан Б.Серик барилдаж түрүү үзүүр булаацалдан үзүүрт шалгарсан.

Тэрбээр улсын заан цол хүртэхдээ дараах бөхчүүдийг давжээ.

  • Нэгийн даваанд Баянхонгор аймгийн харьяат сумын заан Э.Дашзэвэг
  • Хоёрын даваанд Өвөрхангай аймгийн харцага Б.Өлзийсайхан
  • Гурвын даваанд Завхан аймгийн арслан Ш.Чинтулга
  • Дөрвийн даваанд  Булган аймгийн арслан П.Даваадорж
  • Тавын даваанд Ховд аймгийн арслан Ц.Төмөрцоож
  • Зургаагийн даваанд Булган аймгийн арслан Э.Сумъяабат
  • Долоогийн даваанд улсын заан Д.Анар
Continue Reading

Онцлох мэдээ

DMCA.com Protection Status